Výkonostní ukazatele

1. Podíl počtu elektronických podání na celkovém počtu podání

Datová sada obsahuje ukazatel zahrnující údaje o počtu daňových přiznání k dani z přidané hodnoty, k dani z příjmů právnických a fyzických osob a k dani silniční, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vybírané srážkou a hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (druhy příjmů: DP 70, 770, 72, 74, 71, 771 a 772), které byly doručené v příslušném období formou řádných, opravných, dodatečných a příp. opravných dodatečných daňových tvrzení. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Poznámky

Ukazatel informuje o vývoji elektronizace podání daňových tvrzení u hlavních daní, tj. u DPH, daní z příjmů fyzických a právnických osob a u daně silniční ve sledovaných letech. Výrazný nárůst elektronické formy podání byl zaznamenán mezi roky 2017 až 2018. Mezi roky 2018 až 2020 se tempo meziročního růstu počtu elektronických podání zmírnilo, přesto podíl elektronické formy podání ve sledovaných letech stále roste. V letech 2019 a 2020 dosáhl meziroční přírůstek počtu elektronických podání 170 tisíc podání. V dlouhodobém meziročním srovnání sledovaných let 2015 - 2020 byl potvrzen pozitivní trend vývoje uvedeného ukazatele.

2. Podíl celkových nedoplatků na celkovém inkasu

Datová sada obsahuje ukazatel zahrnující údaje o hodnotách celkových nedoplatků a o hodnotách celkového inkasa vztažených k evidovaným druhům příjmů Finanční správy, a to k 31. 12. v příslušném roce, kdy hodnota celkových nedoplatků představuje kumulovaný stav evidovaných nedoplatků vždy k 31. 12., který nezahrnují hodnoty odpisů daňových nedoplatků pro nedobytnost. Hodnoty jsou uváděné v miliónech Kč. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Poznámky

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu evidovaných celkových nedoplatků k celkovému objemu inkasa vybraného na příslušných druzích příjmů ve sledovaných letech. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný pokles hodnot uvedeného ukazatele, což vypovídalo o pozitivním trendu vývoje ukazatele, kdy docházelo k plynulému meziročnímu snižování hodnot evidovaných nedoplatků a současně docházelo k meziročnímu růstu hodnot celkového inkasa. V meziročním srovnání let 2019 a 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky růstu hodnot celkových nedoplatků (růst o 21,8%) a současně nižší dynamiky poklesu hodnot celkového inkasa (pokles o 6,2%)

3. Podíl počtu osobních daňových účtů s nedoplatkem vůči aktivním daňovým subjektům

Datová sada obsahuje ukazatel zahrnující údaje o počtu ODÚ s nedoplatkem a o počtu aktivních daňových subjektů vztažených k evidovaným druhům příjmů FS ČR, a to k 31. 12. v příslušném roce. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Poznámky

Ukazatel informuje o vývoji vztahu počtu osobních daňových účtů s nedoplatkem k celkovému počtu aktivních daňových subjektů vůči FS ČR vztahující se k vybraným druhům příjmů ve sledovaných letech. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný pokles hodnot uvedeného ukazatele, což vypovídalo o pozitivním vývojovém trendu průběžného snižování počtu evidovaných ODÚ s nedoplatkem při současném růstu počtu aktivních daňových subjektů FS ČR, který se projevoval v letech 2016 - 2019. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v souvislosti s poklesem počtu aktivních daňových subjektů o 0,9% a současně v souvislosti s vysokým růstem počtu ODÚ s nedoplatkem o 16,1%, kdy v důsledku uvedeného vývoje meziročních změn vstupních hodnot nebyl zachovaný pozitivní trend vývoje ukazatele z předchozích let.

4. Podíl vymožených nedoplatků všemi vymáhacími způsoby na celkových nedoplatcích

Datová sada obsahuje ukazatel zahrnující údaje o celkových hodnotách vymožených nedoplatků všemi vymáhacími způsoby vztažených k evidovaným druhům příjmů FS ČR, a to k 31. 12. za sledované období a údaje o hodnotách celkových nedoplatků vztažených k evidovaným druhům příjmů FS ČR, a to k 31. 12. v příslušném roce, kdy hodnota celkových nedoplatků představuje kumulovaný stav nedoplatků vždy k 31. 12. nezahrnující hodnoty odpisů daňových nedoplatků pro nedobytnost. Hodnoty jsou uváděné v miliónech Kč. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Poznámky

Ukazatel informuje o vývoji objemu vymožených a vybraných nedoplatků předaných k vymáhání ve vztahu k objemu evidovaných celkových nedoplatků (tj. nedoplatků předaných i nepředaných k vymáhání) ve sledovaných letech. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný pozitivní trend růstu hodnot uvedeného ukazatele odrážející stoupající úspěšnost v oblasti vymáhání nedoplatků a zároveň potvrzující pozitivní vliv klesajícího objemu hodnot evidovaných nedoplatků. Výraznější skok v roce 2016 byl ve velké míře důsledkem zesíleného zaměření OFS na požadované zreálnění objemu evidovaných nedoplatků, jehož účelem byla objektivizace příjmů státního rozpočtu a jeho sestavení na podkladě dosažitelného daňového výnosu. V meziročním srovnání let 2019 a 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky poklesu hodnot vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (pokles o 38,4%) a současně nižší dynamiky růstu hodnot celkových nedoplatků (růst o 21,8%).

5. Podíl celkového inkasa na celkovém potenciálním inkasu

Datová sada obsahuje ukazatel zahrnující údaje o hodnotách celkového inkasa a o hodnotách celkových nedoplatků vztažených k evidovaným druhům příjmů FS ČR, a to k 31. 12. v příslušném roce, kdy hodnota celkových nedoplatků představuje kumulovaný stav nedoplatků vždy k 31. 12., který nezahrnuje hodnoty odpisů pro nedobytnost nedoplatků. Hodnoty jsou uváděné v miliónech Kč. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Poznámky

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu celkového inkasa vybraného za příslušné druhy příjmů v uvedených letech na celkovém objemu potenciálního inkasa definovaného součtem hodnot celkového inkasa a hodnot celkových nedoplatků a vybraného za příslušné druhy příjmů ve sledovaných letech. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný růst hodnot uvedeného ukazatele, což vypovídalo o pozitivním trendu vývoje ukazatele, kdy docházelo k plynulému meziročnímu zvyšování objemu celkového inkasa a současně docházelo k meziročnímu růstu objemu celkového potenciálního inkasa. K zachování pozitivního trendu vývoje ukazatele dlouhodobě přispívala vyšší dynamika růstu hodnot inkasa před nižší dynamikou růstu hodnot potenciálního inkasa ovlivněného trvale klesajícím objemem celkových nedoplatků ve sledovaných letech. V meziročním srovnání let 2019 a 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky poklesu hodnot celkového inkasa (pokles o 6,2%) a současně nižší dynamiky poklesu hodnot celkového potenciálního inkasa (pokles o 5,1%).

6. Údaj o relativní změně hodnoty úhrady celkových nedoplatků platbami z exekucí

Datová sada obsahuje ukazatel zahrnující údaje o hodnotách celkových „nedoplatků uhrazených výnosem z exekuce” představující platební věty ZS 31 tzv. „výnosy z exekuce” z hodnot celkového inkasa vztaženého k evidovaným druhům příjmů FS ČR, a to k 31. 12. v příslušném roce. Hodnoty jsou uváděné v miliónech Kč. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Poznámky

Ukazatel informuje o vývoji objemu nedoplatků vybraných exekucemi, a to v porovnání k objemu nedoplatků vybraných exekucemi v roce 2015. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný růst hodnot uvedeného ukazatele, který v relativním vyjádření prezentoval v uvedených letech dlouhodobý pozitivní trend zachycující rostoucí výnosy z exekucí oproti výnosům z exekucí v roce 2015. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v souvislosti s poklesem hodnot nedoplatků uhrazených výnosem z exekuce o 53,7%. V důsledku uvedeného vývoje meziročních změn vstupní hodnoty nebyl zachovaný pozitivní trend vývoje ukazatele z předchozích let.

7. Údaje o hodnotě DPH vyjádřené jako chybějící daň která byla výsledkem výzev a podnětů z 1. a 2. párování kontrolních hlášení

Datová sada obsahuje ukazatel zahrnující údaje o hodnotách DPH, které byly výsledkem aktivity správce dně při uplatnění § 101g „Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením“ dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v rámci z 1. a 2. párování kontrolního hlášení. Hodnoty jsou uváděné v miliónech Kč. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Poznámky

Ukazatel podává meziroční přehled o vývoji hodnot DPH vyjádřených jako napravené „chybějící” daně, které byly výsledkem aktivity správce daně na základě realizace výzev k podání kontrolního hlášení a výzev k odstranění nesrovnalostí z 1. párování kontrolních hlášení v letech 2018 - 2020 a současně na základě podnětů z 2. párování kontrolních hlášení v letech 2016 - 2020. V meziročním srovnání let 2019 a 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19 k utlumení činnosti, což mělo za následek rapidní snížení počtu podnětů z 2. párování. V měsících dubnu, květnu a listopadu roku 2020 nebyly podněty 2. párování odesílány vůbec.

8. Údaje o podaných trestních oznámení na trestné činy

Datová sada obsahuje ukazatel zahrnující údaje o počtech případů oznámených trestných činů FS ČR a současně o celkových hodnotách vzniklých škod FS ČR, které byly FS ČR podány formou oznámení v souladu se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to dle výše uvedených paragrafů a byly za sledovaná období získány z „Evidence trestních oznámení“. U trestných činů „Prohlášení o majetku (§ 227)“ a „Jiného (§ 254)“ trestní zákoník nevyžaduje způsobenou škodu. Hodnoty jsou uváděné v miliónech Kč. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Poznámky

Ukazatel podává mezičtvrtletní přehled o vývoji počtu podaných případů trestních oznámení na trestné činy FS ČR a o vývoji celkové hodnoty vzniklé škody FS ČR za rok 2020 a současně podává informaci o údajích za rok 2019. V roce 2019 podala FS ČR celkem 1 990 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 5 039 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 58,2% podílelo 1 159 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 97,1% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 19,7% podílelo 392 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 2,9% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se 15,9% podílelo 317 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“). V roce 2020 podala FS ČR celkem 1 322 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 3 591 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 68,4% podílelo 904 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 97% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 16,1% podílelo 213 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 3% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se 9,1% podílelo 120 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“).

Datové sady