Aplikace a vizualizace

CityVizor

CityVizor je aplikace pro „Transpa­ren­tní hospo­da­ře­ní do detailu každé faktury” postavená na otevře­ných datech měst a obcí. Cílem projektu je nabídnout městům a obcím jednoduchou možnost vizualizovat data o hos­po­daření a dát je do kontextu takovým způsobem, aby byla srozu­mitelná pro širší veřejnost. Využití aplikace je nabízeno zdarma každému městu nebo obci, které projeví zájem se zapojit.

Vývoj probíhal interně na Mini­sterstvu financí v odboru 47 — Centrální harmo­nizační jednotka pod záštitou náměstka pro řízení sekce 04 — Finanční řízení a audit Tomáše Vyhnánka. Provoz a rozvoj celostátní instance zajiš­ťuje spolek Otevřená města, z.s. ve spolupráci se spolkem Česko.Digital. Provoz pražské instance zajišťuje městská firma Operátor ICT, a.s.

MONITOR Státní pokladny

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním infor­macím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP — Integro­vaný infor­mační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

Základní verze portálu byla spuštěna v květnu 2013. V prosinci téhož roku byla zpřístupněna analytická část portálu, která umožňuje dyna­mickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. V roce 2020 byl spuštěn redesign portálu s využitím aktuálních technologií.

Vývoj i provoz zajišťuje odbor 70 — Řízení rozvoje ICT prostřednictvím dodavatele C42 s.r.o.