Pohled na stavební a penzijní spoření

Aktualizováno: 23. 8. 2020 Autor: Tomáš Vitvar Zdrojový kód: GitHub

Upozornění: Tento dokument slouží jako příklad práce s otevřenými daty a nepředstavuje oficiální stanovisko Ministerstva financí.

Úvod

V následujících řádcích se pokusíme ilustrovat použití otevřených dat publikovaných na našem portálu. Konkrétně půjde o datové sady Vývoj stavebního spoření a Penzijní připojištění a spoření a jejich zpracování bude prezentováno v programovacím jazyce Python. Mimo to se zde pokusíme poukázat na problémy, které se zpracováním dat souvisejí a které se neomezují pouze na tyto dvě datové sady.

Zabývat se budeme především tím, jak se do dat promítly konkrétní události a jaké trendy můžeme vypozorovat. Také budeme zkoumat, zdali spolu tato data nějak souvisí, tedy jestli se sklon k ukládání úspor formou stavebního spoření vyvíjí v čase podobně, jako je tomu u spoření penzijního.

Stavební spoření

Nahrajeme data přímo z našeho portálu a podíváme se na jejich strukturu:

In [1]:
import pandas as pd
stavebni=pd.read_csv("https://opendata.mfcr.cz/exports/stavebni_sporeni/csv").sort_values(["rok","ctvrtleti"]).reset_index()
stavebni.dtypes
Out[1]:
index             int64
rok              int64
ctvrtleti           int64
nove_smlouvy          int64
prumerna_cilova_castka    float64
smlouvy_sporeni        int64
statni_podpora         int64
prumerna_podpora       float64
nasporena_castka        int64
uvery_celkem          int64
uvery_ss            int64
uvery_preklenovaci       int64
uvery_castka_celkem      int64
uvery_castka_ss        int64
uvery_castka_preklenovaci   int64
dtype: object

Z tohoto přehledu, stejně jako ze struktury dat na našem portálu, víme, že každý záznam je identifikován rokem a čtvrtletím. Koukneme se tedy, které jejich kombinace v datové sadě jsou:

In [2]:
stavebni[["rok","ctvrtleti"]].head()
Out[2]:
rok ctvrtleti
0 1997 4
1 1998 4
2 1999 4
3 2000 4
4 2001 4
In [3]:
stavebni[stavebni.ctvrtleti!=4][["rok","ctvrtleti"]].head()
Out[3]:
rok ctvrtleti
11 2008 1
12 2008 2
13 2008 3
15 2009 1
16 2009 2

Zde vidíme první možný problém: z datové sady lze extrahovat více časových řad, v tomto případě podle frekvence záznamů. Jelikož jsou záznamy za čtvrtletí dostupná pouze od roku 2008, je třeba pro každé zkoumání zvážit, zdali je důležitější délka časového období, nebo naopak vyšší frekvence záznamů.

Pokud bychom chtěli data čtvrtletní, je vhodné poznamenat, že pro časovou řadu veličin závisejících na časovém období (tzv. flow variables) je třeba data řádně upravit. To proto, že každý takový záznam značí období mezi začátkem roku a koncem daného čtvrtletí, nikoli období čtvrtletí samotného. Toto platí například pro počty nových smluv. Potřebná transformace lze pak provést třeba takto:

In [4]:
import numpy as np
nove_smlouvy_v_obdobi=[]
for i in range(len(stavebni)):
 if stavebni.ctvrtleti[i]==1:
   nove=stavebni.nove_smlouvy[i]
 elif i-1 in stavebni[stavebni["rok"]==stavebni.rok[i]].ctvrtleti:
   nove=stavebni.nove_smlouvy[i]-stavebni.nove_smlouvy[i-1]
 else:
   nove=np.NaN
 nove_smlouvy_v_obdobi.append(nove)

stavebni["nove_smlouvy_v_obdobi"]=nove_smlouvy_v_obdobi
stavebni[["rok","ctvrtleti","nove_smlouvy","nove_smlouvy_v_obdobi"]].tail()
Out[4]:
rok ctvrtleti nove_smlouvy nove_smlouvy_v_obdobi
55 2019 1 112759 112759.0
56 2019 2 204144 91385.0
57 2019 3 320487 116343.0
58 2019 4 485176 164689.0
59 2020 1 120496 120496.0

Jako ukazatel sklonu k úsporám formou stavebního spoření si vybereme právě tento počet nově uzavřených smluv.

In [5]:
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set_style("dark")
font = {'size':12,'weight':'normal'}
plt.rc('font', **font)
bars=stavebni[stavebni.ctvrtleti==4]["nove_smlouvy"]
In [6]:
plt.xticks(np.arange(len(bars)),stavebni[stavebni.ctvrtleti==4]["rok"].apply(lambda x: str(x)[-2:]))
plt.bar(np.arange(len(bars)),bars,color='#7f5d5f')
plt.show()

Podíváme-li se na vývoj veličiny v čase, jasně vidíme, jak se projevují jednotlivé události. Jako nejvýraznější se zdá býti schválení zákona č. 423/2003 Sb., který snížil míru státní podpory z 25 % na 15 % ročně a její maximální roční výší ze 4500 Kč na 3000 Kč. Naopak obdobná změna, která přišla v roce 2011 a dále změnila 15 % na nových 10 % a nové maximum nastavila na 2000 Kč, se již v takové míře neprojevila, i když pokles můžeme zaznamenat i tam. Mimo tyto legislativní změny lze v datech dále vysledovat jasný efekt hospodářské krize, jejíž počátek časově odpovídá lokálnímu maximu v roce 2008.

Penzijní spoření

Zde zvolíme velice podobný postup:

In [7]:
import pandas as pd
penzijni=pd.read_csv("https://opendata.mfcr.cz/exports/penzijni_sporeni/csv").sort_values(["rok","ctvrtleti"]).reset_index()
penzijni.dtypes
Out[7]:
index            int64
rok             int64
ctvrtleti          int64
pocet_pp          int64
pocet_dps          int64
nove_pp           int64
nove_dps          int64
nove_dps_z_pp        int64
se_zamestnavatelem_pp    int64
se_zamestnavatelem_dps   int64
statni_pp          int64
statni_dps         int64
ucastniku_pp        int64
ucastniku_dps        int64
prumerny_statni_pp    float64
prumerny_statni_dps    float64
prumerny_ucastniku_pp   float64
prumerny_ucastniku_dps  float64
dtype: object
In [8]:
penzijni[["rok","ctvrtleti"]].head()
Out[8]:
rok ctvrtleti
0 2000 4
1 2001 4
2 2002 4
3 2003 4
4 2004 4
In [9]:
penzijni[penzijni.ctvrtleti!=4][["rok","ctvrtleti"]].head()
Out[9]:
rok ctvrtleti
8 2008 1
9 2008 2
10 2008 3
12 2009 1
13 2009 2
In [10]:
penzijni["nove_celkem"]=penzijni.nove_pp+penzijni.nove_dps
bars=penzijni[penzijni.ctvrtleti==4]["nove_celkem"]
plt.xticks(np.arange(len(bars)),penzijni[penzijni.ctvrtleti==4]["rok"].apply(lambda x: str(x)[-2:]))
plt.bar(np.arange(len(bars)),bars,color='#7f5d5f')
plt.show()

Stejně jako v předchozím případě se do počtu nových smluv promítla změna legislativy, kdy zanikla možnost uzavírat penzijní připojištění a vzniklo doplňkové penzijní spoření, které je, zjednodušeně řečeno, jeho funkční náhradou. Jak je však patrné z enormního nárůstu smluv v posledním roce, kdy bylo možné penzijní připojištění uzavírat (2012), není náhradou přesnou, a tak prosté napojení těchto dvou časových řad není zcela korektní. Podobně je zde zachycen i vliv zmíněné hospodářské krize v podobě poklesu po roce 2008.

Srovnání

Výše zmíněná zjištění nám výrazně znesnadňují srovnání, jelikož se nějak musíme vypořádat s extrémními hodnotami způsobené změnami legislativy, které tyto datové sady značně odlišují. Na jednoduchém srovnání ukážeme, proč je to problém, a jak se výsledky změní, pokud provedeme některé úpravy.

In [11]:
barWidth=0.25
bars1=stavebni[(stavebni.ctvrtleti==4) & (stavebni.rok>=2000)].nove_smlouvy
bars2=penzijni[penzijni.ctvrtleti==4].nove_celkem
plt.xticks([r + barWidth/2 for r in range(len(bars1))], \
     penzijni[penzijni.ctvrtleti==4]["rok"].apply(lambda x: str(x)[-2:]))
r1 = np.arange(len(bars1))
r2 = [x + barWidth for x in r1]
plt.bar(r1,bars1,color="#7f5d5f",width=1.3*barWidth,label="stavební")
plt.bar(r2,bars2, color="#547f2d",width=1.3*barWidth,label="penzijní",edgecolor='white')
plt.legend()
plt.show()
In [12]:
def print_corr(data1,data2): # korelační koeficient
 print(round(np.corrcoef(data1,data2)[0,1],4))

print_corr(stavebni[(stavebni.ctvrtleti==4) & (stavebni.rok>=2000)].nove_smlouvy,\
     penzijni[penzijni.ctvrtleti==4].nove_celkem)

print_corr(stavebni[(stavebni.ctvrtleti==4) & (stavebni.rok>=2005)].nove_smlouvy,\
     penzijni[(penzijni.ctvrtleti==4) & (penzijni.rok>=2005)].nove_celkem)

print_corr(stavebni[(stavebni.ctvrtleti==4) & (stavebni.rok>=2005) & (2011>=stavebni.rok)].nove_smlouvy,\
     penzijni[(penzijni.ctvrtleti==4) & (penzijni.rok>=2005) & (2011>=penzijni.rok)].nove_celkem)
0.0384
0.3331
0.6814

Jak graf, tak následné korelační koeficienty ukazují, že v prvních pěti letech je vlivem zmíněné změně v legislativě mezi daty výrazný nesoulad. Pokud se období do první změny stavebního spoření vynechá, podobnost je značnější. Stále je zde však změna v penzijním spoření, která po roce 2011 tento trend znovu výrazně mění. Ve výsledku je tak největší soulad v období mezi změnami, tedy od roku 2005 do roku 2011. Toto období však není příliš dlouhé a reflektuje především reakci na jeden konkrétní popud v podobě Velké recese.

Posledním místem, které stojí za zkoumání, je období po všech zmíněných změnách. To má tu výhodu, že v tomto období již máme k dispozici čtvrtletní data.

In [13]:
nove_celkem_v_obdobi=[]
for i in range(len(penzijni)):
 if penzijni.ctvrtleti[i]==1:
   nove=penzijni.nove_celkem[i]
 elif i-1 in penzijni[penzijni["rok"]==penzijni.rok[i]].ctvrtleti:
   nove=penzijni.nove_celkem[i]-penzijni.nove_celkem[i-1]
 else:
   nove=np.NaN
 nove_celkem_v_obdobi.append(nove)
penzijni["nove_celkem_v_obdobi"]=nove_celkem_v_obdobi

bars1=stavebni[stavebni.rok>=2014].nove_smlouvy_v_obdobi
bars2=penzijni[penzijni.rok>=2014].nove_celkem_v_obdobi
plt.xticks([r + barWidth/2 for r in range(len(bars1))], \
     penzijni[penzijni.rok>=2014]["ctvrtleti"].apply(lambda x: str(x)[-2:]))
r1 = np.arange(len(bars1))
r2 = [x + barWidth for x in r1]
plt.bar(r1,bars1,color="#7f5d5f",width=1.3*barWidth,label="stavební")
plt.bar(r2,bars2, color="#547f2d",width=1.3*barWidth,label="penzijní",edgecolor='white')
plt.legend()
plt.show()
In [14]:
print_corr(bars1,bars2)
0.0344

Z grafu je patrné, že obě časové řady vykazují značně odlišné trendy. To dokazuje taktéž velmi nízký korelační koeficient. Jedním z trendů, který můžeme sledovat, je sezónnost v datech o stavebním spoření. Zkusíme tuto vlastnost kvantifikovat průměrem v rámci stejného kvartálu:

In [15]:
print("stavební")
for i in range(1,5):
 print(round(np.mean(stavebni[(stavebni.rok>=2014)&(stavebni.ctvrtleti==i)]["nove_smlouvy_v_obdobi"]),0))
print("")
print(round(np.std(stavebni[stavebni.rok>=2014]["nove_smlouvy_v_obdobi"]),0)) # směrodatná odchylka
print("")
print("penzijní")
for i in range(1,5):
 print(round(np.mean(penzijni[(penzijni.rok>=2014)&(penzijni.ctvrtleti==i)]["nove_celkem_v_obdobi"]),0))
print("")
print(round(np.std(penzijni[penzijni.rok>=2014]["nove_celkem_v_obdobi"]),0))
stavební
118611.0
99549.0
82947.0
121827.0

25765.0

penzijní
55606.0
54738.0
50452.0
53535.0

12835.0

Zde vidíme, že tato sezónnost, tedy inklinace k uzavírání nových smluv v prvním a posledním kvartálu, spíše než v kvartálech jiných, se zdá při srovnání se směrodatnou odchylkou významná. Naopak v případě dat o penzijním spoření jsou rozdíly zanedbatelné, z čehož můžeme usuzovat, že na uzavírání takovýchto smluv nemá část roku přílišný vliv.

Závěr

Z tohoto jednoduchého pohledu je jasně vidět, že ačkoli se předpoklad obdobného vývoje penzijního a stavebního spoření zdá na první pohled rozumný, nedá se v tomto případě na tuto intuici zcela spoléhat. To proto, že vývoj obou časových řad je značně ovlivněn změnami v legislativě, které zafungovaly jako pohnutka k uzavření smluv o pojištění bezprostředně před datem jejich účinnosti, čímž narušily celkový vývoj obou veličin. Taktéž lze v datech o stavebním spoření zaznamenat trend uzavírání smluv v prvním a posledním čtvrtletí roku, který v datech o spoření penzijním přítomen není. Jako jediné období obdobného vývoje obou veličin se ukázaly roky před a v průběhu Velké recese, kde byl růst a následný pokles značně korelovaný.

Zajisté by bylo možné takto nastíněný pohled dále rozšířit, významnost trendů otestovat za pomoci rigoróznějších postupů, či analýzu zlepšit užitím dalších datových zdrojů – to však již necháme na Vás, na uživatelích našich otevřených dat.