Čerpání finančních prostředků z rozpočtů obcí s rozšířenou působností v roce 2019

Aktualizováno: 9. 8. 2020 Autor: Karolína Štollová

Upozornění: Tento dokument slouží jako příklad práce s otevřenými daty a nepředstavuje oficiální stanovisko Ministerstva financí.

Úvod

Předmětem této analýzy je rozpočtové hospodaření obcí s rozšířenou působností (bez statutárních měst a hlavního města Prahy) v roce 2019. Analýza má tři dílčí části.

Zaprvé se analýza zabývá průběhem čerpání finančních prostředků jednotlivých paragrafů. Poznatky této části identifikují, zdali existuje set paragrafů, u kterých platí, že jsou čerpány zpravidla počátkem roku versus paragrafy, u kterých dochází k čerpání jejich finančních prostředků obyčejně koncem účetního roku.

Druhým bodem jsou přesuny finančních prostředků, ke kterým dochází na úrovni paragrafů v průběhu roku. Cílem této části je identifikovat, u jakých paragrafů dochází k nedostatečnému finančnímu plánování, a tudíž dochází ke změnám a přesunům v rámci obecního rozpočtu.

Třetí dílčí část se věnuje korelacím, vztahu čerpání finančních prostředků jednotlivých paragrafů. Korelace mají za cíl identifikovat, zdali je možné pozorovat určité trendy v přesunech finančních prostředků v rámci rozpočtu, tj. odkud se v průběhu roku peníze berou, a na co zpravidla putují. Volně tak navazuje na předchozí části, které determinují průběh čerpání a přesuny prostředků, k nimž dochází.

Průběh čerpání finančních prostředků

Zajímavým zjištěním analýzy je, že obecně lze nalézt paragrafy rozpočtu, jejichž čerpání se s blížícím koncem roku zvyšuje, zatímco směrodatná odchylka zůstavá relativně malá1. Ovšem z analýzy nevyplývají paragrafy, jejichž čerpání by mělo opačnou tendenci, tedy s průběhem roku by čerpání vykazovalo klesající trend, zatímco směrodatná odchylka by zůstavala relativně malá. To může být dáno tendencí obcí zpočátku roku zpravidla šetřit peníze na nečekané výdaje v průběhu roku.

Rostoucí trend čerpání finančních prostředků lze pozorovat u paragrafů Mateřské školy (3111), Základní školy (3113), Sběr a svoz komunálních odpadů (3722), Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725), Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745), Bezpečnost a veřejený pořádek (5351), Zastupitelstva obcí (6112), Činnost místní správy (6171) a Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (6330). U těchto paragrafů lze tedy říct, že se za ně utrácí hlavně v druhé polovině roku.

Pro tento článek byly vybrány paragrafy Mateřské školy a Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, jelikož jsou z hlediska obecního hospodaření s rozpočtem zajímavé a rostoucí trend je zde velmi patrný. Grafické zpracování zbývajících paragrafů s roustoucím trendem čerpání si lze prohlédnout v příloze. U obou paragrafů si můžeme všimnout, že směrodatná odchylky je začátkem roku menší, což naznačuje, že většina obcí v prvních měsících neutrácí příliš mnoho prostředku za péči o vzhled obce a zeleň, ani neposílá prostředky do mateřských škol. V průběhu roku se ovšem směrodatná odchylka rozšiřuje, z čehož plyne, že čerpání rozpočtu na tyto paragrafy se stává dynamičtější a samotná výše čerpání je různorodá. Odchylky stále zůstávají relativně malé (do 15 procentních bodů od průměru), tudíž se dá mluvit o rostoucím trendu v čerpání finančních prostředků těchto paragrafů na úrovní obcí s rozšířenou působností.

Přesuny finančních prostředků

Druhá část analýzy se zaměřuje na paragrafy, u nichž často dochází k velkým přesunům v rozpočtu. Konkrétně jsou přesuny charakterizovány jako největší změny v rozpočtu po změnách mezi druhým a čtvrtým kvartálem roku 2019 určitého paragrafu. Velké přesuny se dají považovat za indikátor nedostatečného finančního plánování.

K největším kladným změnám dochází u paragrafů, jež pokrývají výdaje na školství (mateřské a základní školy), bytové i nebytové hospodářství, vlastní správní činnost obcí, komunální služby, dále se během roku 2019 nejvíce navýšil rozpočet na domovy pro seniory či zachování a obnovu kulturních památek.

Co se týče paragrafů, jejichž rozpočty se naproti tomu během roku 2019 nejvýrazněji snížily, jedná se o odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, čištění spodní vody a dekontaminaci půdy. Finanční prostředky byly přesunuty také z rozpočtu dopravy (paragrafy Provoz veřejné silniční dopravy, Ostatní záležitosti pozemních komunikací). Dále se rozpočet během roku významně snížil na výdaje spojené s územním rozvojem a plánováním, službami v sociální oblasti a politiky nezaměstnanosti, knihovnickými činnostmi a pohřebnictvím.

Navýšené paragrafy

Pořadí ID Paragraf Rozpočet po změnách 2.kv. Celková změna Průměrná změna Odchylka Četnost
1 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 685 616 776 1 268 569 307 7 086 979 54 346 161 179
2 3113 Základní školy 6 576 148 599 629 652 812 3 537 375 9 603 340 178
3 6171 Činnost místní správy 15 749 596 209 193 636 099 1 081 766 5 035 195 179
4 3612 Bytové hospodářství 5 550 258 994 160 809 896 934 941 6 667 616 172
5 3111 Mateřské školy 1 600 426 061 154 324 522 886 923 1 374 797 174
6 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 060 273 320 139 262 737 778 004 12 166 527 179
7 4350 Domovy pro seniory 740 643 878 118 859 516 1 650 827 4 149 404 72
8 6399 Ostatní finanční operace 1 952 765 241 96 333 827 553 643 8 584 990 174
9 3322 Zachování a obnova kulturních památek 937 049 245 89 454 669 643 559 3 953 707 139
10 3613 Nebytové hospodářství 2 290 272 898 61 400 473 369 882 5 158 192 166

Snížené paragrafy

Pořadí ID Paragraf Rozpočet po změnách 2.kv. Celková změna Průměrná změna Odchylka Četnost
1 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 172 194 622 -134 407 271 -809 682 7 091 020 166
2 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 820 477 944 -74 445 875 -422 988 6 057 447 176
3 3636 Územní rozvoj 190 659 664 -49 328 149 -616 602 5 051 432 80
4 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 127 328 895 -48 429 817 -470 192 5 077 262 103
5 3314 Činnosti knihovnické 1 087 098 702 -43 270 399 -294 356 4 955 085 147
6 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody 115 112 860 -33 409 940 -4 176 243 11 965 092 8
7 3632 Pohřebnictví 469 328 212 -19 536 317 -112 927 1 546 512 173
8 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 224 077 244 -13 978 694 -103 546 1 092 090 135
9 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 381 845 634 -13 648 762 -107 471 1 607 350 127
10 3635 Územní plánování 230 814 744 -12 654 042 -75 322 1 053 431 168

Korelace

Závěrečná část analýzy odpovídá na otázku, k jakým významným změnám v rozpočtu v průběhu roku dochází. Intuitivně bychom se mohli ptát, kam tyto peníze putují (v případě záporné změny), nebo z jakého paragrafu byli přesunuty (v případě změny kladné). Cílem třetí části analýzy je podívat se, zdali spolu rozpočty po změnách jednotlivých paragrafů korelují a s jistým zjednodušením by se tedy dalo říct, že prostředky z paragrafu A plynou zpravidla na paragraf B (obdobně rostoucí prostředky na paragraf X se během roku přesunuly zpravidla z paragrafu Y).

K této korelační analýze bylo využity rozpočty paragrafů každé z obcí s rozšířenou působností (mimo statutárních měst a hlavního města Prahy) na kvartální bázi.

Kromě významné negativní korelace, jež byla pro účely této analýzy definována jako menší než -0.5, jsme požadovali také vysokou četnost, tedy aby se jednalo se o paragrafy, jež se vyskytují v rozpočtu alespoň 40 obcí s rozšířenou působností a dá se tedy hovořit o trendu pozorovatelném mezi významným zlomkem obcí. Dále jsme eliminovali korelace rozpočtu paragrafů, jež dosahovaly výrazné směrodatné odchylky, tedy průměrně se jednalo o negativní korelaci rozpočtu paragrafů, ovšem rozptyl hodnot kolem průměru byl výrazný.

Jedinou dvojicí paragrafů, jejichž rozpočty významně negativně korelovaly, jsou Volby do Evropského parlamentu (6117) a Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená (6149), jež dosahují korelace -0.99 se směrodatnou odchylkou 0.06. Tyto paragrafy mělo v loňském roce zaúčtováno alespoň 88 obcí, tedy zhruba polovina všech obcí ve vzorku.

  1. Pro účely analýzy byla směrodatná odchylka definována jako menší než 15 procentních bodů.