Výdaje státního rozpočtu na kulturu

Aktualizováno: 12. 11. 2020 Autor: Martin Kopeček Zdrojový kód: GitHub Data: MONITOR

Upozornění: Tento dokument slouží jako příklad práce s otevřenými daty a nepředstavuje oficiální stanovisko Ministerstva financí.

Úvod

V tomto návodu se pomocí podíváme na výdaje státního rozpočtu z aplikace MONITOR pomocí odvětvového třídění a to sice v jazyce SQL. 

Nahrání dat do databáze

Data musíme mít nejdříve v databázi, kam je dostaneme například pomocí našeho NodeJS skriptu. My jsme si je uložili do PostgreSQL databáze, do schématu remote_monitor.

Práce s daty

Odvětvové třídění je dělení výdajů pomocí takzvaných paragrafů. Ty jsou hierarchicky uspořádané do pododdílů, oddílů a skupin. Jak vypadá třídění paragrafů můžete zjistit v tabulce c_paragraf pomocí následujícího příkazu:

In [2]:
SELECT * FROM remote_monitor.c_paragraf LIMIT 10;
(10 row(s) affected)
Total execution time: 00:00:00.185
Out[2]:
paragraf skupina oddil pododdil paragraf_nazev start_date end_date
0000 0 0 0 Pro příjmy (technický záznam) 1900-01-01 9999-12-31
1011 1 10 101 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1900-01-01 9999-12-31
1012 1 10 101 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1900-01-01 9999-12-31
1013 1 10 101 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí 1900-01-01 9999-12-31
1014 1 10 101 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 1900-01-01 9999-12-31
1019 1 10 101 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1900-01-01 9999-12-31
1021 1 10 102 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby 1900-01-01 9999-12-31
1022 1 10 102 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby 1900-01-01 9999-12-31
1023 1 10 102 Organizace trhu s produkty živočišné výroby 1900-01-01 9999-12-31
1024 1 10 102 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby 1900-01-01 9999-12-31

Nás může zajímat například pododdíl 331, který slučuje paragrafy týkající se výdajů na kulturu:

In [3]:
SELECT * FROM remote_monitor.c_paragraf WHERE pododdil = '331';
(8 row(s) affected)
Total execution time: 00:00:00.128
Out[3]:
paragraf skupina oddil pododdil paragraf_nazev start_date end_date
3311 3 33 331 Divadelní činnost 1900-01-01 9999-12-31
3312 3 33 331 Hudební činnost 1900-01-01 9999-12-31
3313 3 33 331 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 1900-01-01 9999-12-31
3314 3 33 331 Činnosti knihovnické 1900-01-01 9999-12-31
3315 3 33 331 Činnosti muzeí a galerií 1900-01-01 9999-12-31
3316 3 33 331 Vydavatelská činnost 1900-01-01 9999-12-31
3317 3 33 331 Výstavní činnosti v kultuře 1900-01-01 9999-12-31
3319 3 33 331 Ostatní záležitosti kultury 1900-01-01 9999-12-31

Nás by ale teď zajímalo, kolik která instituce na kulturu dává. Na to máme data v tabulce mis_ris. Její strukturu si můžeme vypsat třeba pomocí schématu information_schema následovně:

In [4]:
SELECT 
  table_name, 
  column_name, 
  data_type  
FROM 
  information_schema.columns
WHERE 
  table_schema = 'remote_monitor' AND table_name = 'mis_ris';
(18 row(s) affected)
Total execution time: 00:00:00.128
Out[4]:
table_name column_name data_type
mis_ris year smallint
mis_ris month smallint
mis_ris fiscper character varying
mis_ris zc_ucjed character varying
mis_ris zc_ico character varying
mis_ris fm_area character varying
mis_ris zfunds_ct character varying
mis_ris zcmmt_itm character varying
mis_ris func_area character varying
mis_ris zc_fund character varying
mis_ris zc_eds character varying
mis_ris zc_ucris character varying
mis_ris zc_pvs character varying
mis_ris zu_rozsch numeric
mis_ris zu_rozpzm numeric
mis_ris zu_krozp numeric
mis_ris zu_oblig numeric
mis_ris zu_rozkz numeric

Z dokumentace Monitoru zjistíme, co znamenají pole zu_rozsch, zu_rozpzm a zu_rozkz a následně si tabulku napojíme na předchozí číselník paragrafů. Dále si můžeme připojit číselník účetních jednotek `c_ucjed`, abychom věděli, které IČO patří které organizaci. Jak vidíme, nejvíce na kulturu dává očekávaně Ministerstvo kultury, pak Ministerstvo školství, ale vcelku překvapivě je na třetí příčce Ministerstvo zemědělství.

In [5]:
SELECT
  P.pododdil,
  zc_ico,
  MAX(U.ucjed_nazev) AS nazev,
  SUM(zu_rozsch) AS rozpocet_schvaleny,
  SUM(zu_rozpzm) AS rozpocet_upraveny,
  SUM(zu_rozkz) AS rozpocet_skutecnost
FROM remote_monitor.mis_ris AS D

-- připojení rozpočtových dat z tabulky mis_ris. zde pozor na pole start_date a end date, ktere urcuji platnost
LEFT JOIN remote_monitor.c_paragraf AS P ON SUBSTR(D.func_area,1,4) = P.paragraf AND MAKE_DATE(D.year,1,1) BETWEEN P.start_date AND P.end_date

-- připojení číselníku účetních jednotek
LEFT JOIN remote_monitor.c_ucjed AS U ON U.ico = D.zc_ico AND MAKE_DATE(D.year,1,1) BETWEEN U.start_date AND U.end_date

-- zde omezíme na pododdíl kultury a konec roku 2012
WHERE P.pododdil = '331' AND year = 2019 AND month = 12

-- sčítáme všechny položky v pododdílu, takže musíme říct, podle kterých údajů se má seskupovat. zde jsou to první dva sloupce
GROUP BY 1,2
(6 row(s) affected)
Total execution time: 00:00:04.777
Out[5]:
pododdil zc_ico nazev rozpocet_schvaleny rozpocet_upraveny rozpocet_skutecnost
331 00000000 NULL 0.00 0.00 0.00
331 00020478 Ministerstvo zemědělství 86240000.00 89337248.41 241414833.99
331 00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 157905256.00 215025249.00 216014133.00
331 00023671 Ministerstvo kultury 7780973613.00 9879717090.62 8490386576.20
331 60162694 Ministerstvo obrany 0.00 19919740.00 19915040.00
331 60498030 Muzeum Policie České republiky 18924948.00 20358170.37 17175978.96

Jistě vás napadne, na co asi Ministerstvo zemědělství dává tolik peněz v odvětví kultury. Tak si zobrazíme větší detail, v rozpadu přímo na paragraf. A vidíme, že se jedná o muzea. Ministerstvo zemědělství totiž nejspíš touto částkou financuje zemědělská muzea, které jsou po celé ČR.

In [6]:
SELECT
  P.paragraf,
  MAX(P.paragraf_nazev) AS paragraf_nazev,
  SUM(zu_rozsch) AS rozpocet_schvaleny,
  SUM(zu_rozpzm) AS rozpocet_upraveny,
  SUM(zu_rozkz) AS rozpocet_skutecnost
FROM remote_monitor.mis_ris AS D
LEFT JOIN remote_monitor.c_paragraf AS P ON SUBSTR(D.func_area,1,4) = P.paragraf AND MAKE_DATE(D.year,1,1) BETWEEN P.start_date AND P.end_date
WHERE P.pododdil = '331' AND year = 2019 AND month = 12 AND zc_ico = '00020478'
GROUP BY 1
(2 row(s) affected)
Total execution time: 00:00:03.357
Out[6]:
paragraf paragraf_nazev rozpocet_schvaleny rozpocet_upraveny rozpocet_skutecnost
3314 Činnosti knihovnické 0.00 353000.00 353000.00
3315 Činnosti muzeí a galerií 86240000.00 88984248.41 241061833.99