Hospodaření Ministerstva financí

Úvod

Resort ministerstva financí je tvořen šesti organizacemi: Ministerstvem financí (MF), Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ), Generálním ředitelstvím cel (GŘC), Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Kanceláří finančního arbitra (KFA). Tato stránka se zabývá hospodařením pouze resortní organizace Ministerstvo financí.

Jednotlivé organizace resortu Ministerstva financí jsou samostatnými účetními jednotkami a mají tedy částečně odlišné vedení faktur a smluv. V současnosti se snažíme o sjednocení exportů otevření dat dle otevřené formální normy pro zveřejňování faktur Ministerstva vnitra. Tato norma je ale stále ve fázi draftu a tak se exporty budou bohužel ještě pravděpodobně měnit.

Přehled smluv MF

Přehled platných i neplatných smluv, které uzavřelo ministerstvo financí.

Název sloupce Popis
cislo_smlouvy evidenční číslo smlouvy přiřazené EKIS MF
typ_smlouvy S: smlouva D: dodatek
povaha_smlouvy O: odběratelská, D: dodavatelská
nazev_partnera  
predmet  
popis_smluvniho_typu interní kategorizace smluv
castka částka smlouvy
kod_stavu V: vystavená (platná smlouva) U: ukončená (neplatná smlouva)
platnost_od  
platnost_do  
datum ucinnosti  
zverejnit_v_rs smlouva byla zveřejněna v rejstříku smluv

Přehled faktur MF

Přehled uhrazených faktur Ministerstva financí ČR sestává z jediné tabulky, která obsahuje jak přehled jednotlivých faktur, tak jejich členění dle položky rozpočtu. Pro každou fakturu je uveden jeden záznam souhrnný a několik (nemusí být žádný) řádků položkových. Pro přehled všech faktur bez členění podle položky rozpočtu je tedy potřeba brát v potaz pouze záznamy souhrnné (typ_záznamu = ‚souhrnný’). Naopak pro přehled částek za konkrétní položku rozpočtu je třeba sledovat pouze záznamy položkové (typ_záznamu = ‚položkové’).

Soubor taktéž obsahuje jak faktury přijaté (typ_dokladu = ‚F’), tak zálohové faktury přijaté (‚Z’) a jiné daňové doklady (‚W’).

Vazby smluv a faktur MF

Název sloupce Popis
cislo_smlouvy číslo smlouvy odpovídající číslu faktury v seznamu smluv
cislo_faktury číslo faktury odpovídající číslu faktury v seznamu faktur
castka částka faktury
mena  
stav_faktury  
cstredisko_cislo  
cstredisko_nazev  

Report provozních nákladů MF

Skutečné provozní náklady Ministerstva financí za sledované období. Údaje vypovídají o spotřebě materiálu, služeb a mzdových prostředků MF v daném období. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.