Účetní výkazy za Českou republiku

Otevřená data a Zprávy o účetních výkazech

V rámci otevřených dat zpřístupňujeme pouze hlavní tabulková data. Celkové zprávy, včetně všech doprovodných materiálů, jsou k nalezení v sekci Účetní výkazy za Českou republiku na webových stránkách Ministerstva financí.

Popis

Shrnutí

Pro zvýšení otevřenosti veřejné správy sestavuje Ministerstvo financí v pořadí již páté účetní výkazy za Českou republiku, které poskytují informace o finanční pozici (majetku a závazcích) a finanční výkonnosti (nákladech a výnosech) státu1. Společně s touto zprávou tak dává občanům České republiky možnost nahlédnout na hospodaření státu jako celku.

Účetní výkazy za Českou republiku jsou sestavovány na základě účetních záznamů předaných konsolidovanými jednotkami státu do centrálního systému účetních informací státu. Vychází se z předpokladu, že předané účetní záznamy odpovídají požadavkům účetní legislativy.

Účetní výkazy za Českou republiku v sobě zahrnují informace od více než 18 000 účetních jednotek, na které se díky účetní konsolidaci může pohlížet jako na jeden subjekt.

Veřejnost má nyní přístup k podstatným účetním informacím o hospodaření České republiky, ať to jsou informace o vlastněném majetku a jeho opotřebení, o zadlužení, o jednotlivých nákladech, které stát vynakládá, nebo o výnosech a výsledku hospodaření.

Legislativní rámec

Sestavování účetních výkazů za Českou republiku je upraveno primárně ve třech právních předpisech, a to zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 312/2014 Sb. (konsolidační vyhláška státu) a vyhláškou č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech).

Účetní výkazy za Českou republiku

Vyhotovení účetních výkazů za Českou republiku představuje kontinuální proces, jehož výsledkem je sestavení účetních výkazů na konsolidované bázi za široké spektrum účetních jednotek veřejného sektoru. V konsolidovaných výkazech dochází ke sloučení majetku, vlastního kapitálu, závazků, nákladů a výnosů konsolidovaných jednotek státu při aplikaci příslušných metod konsolidace a za realizace dalších konsolidačních operací (viz níže).

Stejně jako při konsolidaci účetních výkazů v komerční sféře je nejdůležitější konsolidační operací vylučování vzájemných vztahů mezi jednotkami, které jsou součástí konsolidačního celku. Účetní konsolidace poskytne díky vyloučení např. vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů, tj. vyloučení realizovaných zisků (ztrát) uvnitř konsolidačního celku, takové ekonomicko-finanční údaje, jako by se jednalo o jedinou jednotku, tzn. bez dopadu vnitřních transakcí realizovaných mezi jednotkami této skupiny.

Výsledné konsolidované účetní výkazy poskytují informace o finanční pozici (majetku a závazcích) a finanční výkonnosti (nákladech a výnosech). Uživateli výstupů účetní konsolidace státu jsou zejména občané České republiky a jimi zvolení zástupci. Účetně konsolidované údaje mohou dále sloužit jako doplňující informace pro investory do státních dluhopisů (věřitele státu). Například u vydaných státních dluhopisů je podstatné, že dochází k vyloučení částky držené konsolidovanými jednotkami státu, jako jsou Skupina ČEZ, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., Česká exportní banka, a. s. nebo některá města.

Základní vstupní data pro konsolidaci

Pro potřeby sestavování účetních výkazů za Českou republiku je využívána řada účetních záznamů, které konsolidované jednotky státu pravidelně zasílají do centrálního systému účetních informací státu. Jedná se zejména o následující účetní záznamy:

  • Účetní závěrky,
  • Pomocné analytické přehledy,
  • Pomocné konsolidační přehledy,
  • Seznamy účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu,
  • Pomocné konsolidační záznamy.

Metody konsolidace

Při sestavování účetních výkazů za Českou republiku jsou používány tři metody konsolidace, které slouží pro zahrnutí účetní jednotky do konsolidovaných účetních výkazů.

  • Zjednodušená metoda plné konsolidace
  • Metoda plné konsolidace
  • Metoda konsolidace ekvivalencí

Konsolidační operace

Konsolidačními operacemi jsou myšleny jednotlivé kroky vedoucí k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Jedná se tedy o použití výše zmíněných metod konsolidace včetně dalších úprav a procesů, jako je například převod zůstatků z minulých let, odsouhlasení vzájemných vztahů nebo vylučování vzájemných vztahů.