Makroekonomika

Čistá pozice ČR vůči EU

Data ukazují příjmy, které Česká republika v jednotlivých letech od roku 2004 (od svého vstupu do EU) obdržela z rozpočtu EU. Příjmy jsou rozděleny do hlavních příjmových kapitol (Politika soudržnosti, Zemědělství, Politiky EU – prostředky na programy Komise v oblastech výzkumu a vývoje, vzdělávání, budování infrastruktury, atd.). Údaje dále ukazují každoroční odvody České republiky do rozpočtu EU. Odvody jsou rozděleny dle jednotlivých druhů vlastních zdrojů a ročně se odvody pohybují mezi 1 a 1,2 % českého hrubého národního důchodu. Data ukazují, že ČR je od svého vstupu do Evropské unie čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU (objem příjmů z rozpočtu EU převyšuje odvody do evropského rozpočtu). Údaje o čisté pozici však představují pouze jeden pohled na přínosy členství ČR v Evropské unii.

Konvergenční program ČR

Časové řady zachycující vývoj HDP, cen, trhu práce, čisté finanční pozice; příjmů, výdajů a salda sektoru vládních institucí; dále funkční členění výdajů vládního sektoru (COFOG); vývoj dluhu vládního sektoru; cyklický vývoj; odchylky od předchozí verze Konvergenčního programu ČR; dlouhodobou udržitelnost veřejných financí včetně podmíněných závazků; a základní makroekonomické předpoklady Konvergenčního programu ČR. Výchozí hodnoty většiny ekonomických agregátů jsou uváděny v mld. Kč, vývoj v dalších letech jako růst v %, poměrové ukazatele v % HDP, určité další ukazatele v nejvhodnějších jednotkách.